Facts om specialundervisning

Af Preben Siersbæk | Foto: Jan Sommer

Nye regler for specialundervisning pr. 1. august 2012
Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand gives til elever i specialklasser og på specialskoler. Desuden er det sådan, at kun hvis eleven har brug for støtte i mere end 9 ugentlige undervisningstimer i den almindelige klasse, taler man her om specialpædagogisk bistand.

 • Ved vurderingen af, om eleven skal have støtte i den almindelige klasse, skal der lægges vægt på, om eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse.
 • Henvisning til specialklasse eller specialskole forudsætter, at dette vil være mest hensigtsmæssigt på baggrund af elevens svære funktionsvanskeligheder.

Specialpædagogisk bistand i skolen omfatter:

 • Rådgivning af forældre.
 • Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler som er nødvendige for elevens undervisning.
 • Særlig tilrettelæggelse af undervisningen i folkeskolens fag og fagområder.
 • Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder med henblik på at afhjælpe elevens funktionsvanskeligheder.
 • Personlig assistance.
 • Særligt tilrettelagte aktiviteter i tilslutning til specialundervisningen.

Hvis dit barn har brug for specialundervisning

 • Snak med skolelederen, som har ansvaret for at indstille til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) efter samråd med dig.
 • Forældre, der finder, at deres barn har behov for mindst 9 klokketimers støtte om ugen, kan bede om en PPR-vurdering af deres barn.
 • PPR- vurderingen kan efter samråd med dig evt. suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige.
 • PPR-vurderingen fremsendes skriftlig til skolens leder med kopi til elevens forældre.
 • Skolens leder træffer afgørelse om iværksættelse af specialundervisning inden for skolens rammer.
 • Der skal lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand.
 • Beslutning om evt. tilbud om specialskole træffes af kommunalbestyrelsen.
 • Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges.
 • Forældre skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand.
 • Skolens leder følger elevens udvikling og tager mindst én gang om året stilling til, om specialundervisningen skal fortsætte, ændres eller ophøre. Beslutningen træffes på grundlag af PPR-vurdering og efter samråd med elev og forældre.

Hvis du vil klage over kommunens tilbud om specialundervisning

 • Inden 4 uger efter modtagelse af afgørelse kan der klages til Klagenævnet for Specialundervisning. Der kan både klages over et tilbud eller afslag på en foranstaltning. Der kan også klages over det nærmere indhold af foranstaltningen.
 • Klageprocessen igangsættes ved at forældre indsender klagen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Herefter skal denne myndighed genvurdere sagen inden 4 uger efter modtagelse af klagen.
 • Hvis forældrene heller ikke kan acceptere den nye afgørelse, skal de inden 4 uger give besked til myndigheden om, at de fastholder klagen. Herefter sender pågældende myndighed automatisk klagen videre til Klagenævnet samtidig med at forældrene underrettes om sagens fremsendelse.

Folkeskoleloven gælder også for børn, der får specialundervisning. Herudover gælder:

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside