LEVs uddannelsespolitik

Uddannelse - Undervisning - Udvikling

Uddannelse er en universel rettighed, som skal medvirke til, at det enkelte menneske erhverver kompe­ten­cer, færdigheder og erfaringer. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at kunne deltage som fuld­gyldige og ligeværdige samfundsborgere.

Landsforeningen LEVs uddannelsespolitik tager afsæt i internationale konventioner, såsom FNs menneske­rettig­heds­erklæring, FNs handicapkonvention og Salamancaerklæringen. En mang­lende eller utilstrækkelig adgang til undervisning og læring er således en krænkelse af universelle menneskerettigheder.

Danmark tiltrådte i 1994 Salamancaerklæringen, der blandt andet fastslår, at alle mennesker har et lærings­potentiale. Forudsætningen for at udnytte det enkelte menneskes læringspotentiale er alene et spørgsmål om læringsmiljø, undervisningsindhold, og undervisningsmetoder. Det er undervisnings­sektorens ansvar at tilbyde elever med udviklingshæmning en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuel­le funktionsniveau og potentialer.

Kommunikation er identitetsskabende for alle. Det er nødvendigt med en forståelse for og accept af, at kommunikation for elever med udviklingshæmning rækker ud over talesprog. Uddannelsessystemet skal være forpligtet til at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kommunikationsform. Herved sikres et fokus på elevens nødvendige udvikling såvel kommunikativt som relationelt. Udviklingen af kommunikative færdig­heder skal understøttes ved hjælp af alle nødvendige kommunikationsformer og hjælpemidler, herunder brug af moderne teknologi.

Landsforeningen LEV vil arbejde for:

 • At adgang til uddannelse skal være uafhængig af evner og ressourcer.

Retten til inklusion - en forudsætning og en nødvendighed
Undervisning og adgang til læring skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs ret til inklusion i de uddan­nelsesmæssige fællesskaber. Inklusion kræver deltagelse i et fællesskab. Den enkelte elevs trivsel, til­stede­værelse og læring afgør, om der er tale om inklusion for eleven.

Det påhviler enhver kommune at sikre, at der eksisterer undervisningsmiljøer, der aktivt sikrer retten til inklusion.

Inklusion afviger fra integration - i inklusion lægges ansvaret for elevens trivsel, tilstedeværelse og læring hos fællesskabet, medens integration fordrer et ansvar for tilpasning fra eleven selv.

Forudsætningen for vellykket inklusion er:

 • At fællesskabet bygger på grundlæggende værdier som accept, anerkendelse og lige muligheder.
 • At skolen skaber optimale rammer for at imødekomme elever med udviklingshæmnings særlige behov.
 • At skolen udvikler og benytter nødvendige metoder, hjælpemidler, strategier og lærings­model­ler, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov.
 • At skolen aktivt understøtter den enkelte elevs relationer til de øvrige elever i klassen og på skolen.
 • At der opnås konsensus mellem de involverede parter i en beslutning om inklusion

Landsforeningen LEV vil arbejde for:

 • At enhver uddannelsesinstitution forpligtes til at redegøre for sit arbejde med holdning til inklu­sion samt planlagte initiativer
 • At kommunalbestyrelsen årligt i forbindelse med fremlæggelsen af årsrapporten fra Handicap­rådet beskriver hvilke inklusionstiltag der er taget på folkeskoleområdet
 • At deling af eksisterende specialpædagogisk og didaktisk viden bliver understøttet fra centralt hold ved etablering af landsdækkende videns netværk.

Undervisningspligt og rettigheder
Det er Landsforeningen LEVs opfattelse, at elever med udviklingshæmning har ret til sammenhængende, individuelt tilpasset undervisning og uddannelse på lige fod med alle andre. Undervisningen har et naturligt afsæt i de til en hver tid gældende fagmål for folkeskolen. Der skal i undervisningen foretages en nødvendig tilpasning af undervisningsmateriale, omfang og pædagogik med udgangspunkt i elevens for­ud­sætninger, hvilket sker igennem aktiv inddragelse af den individuelle elevplan, herunder også uddannelses­planen. Endvidere skal de fysiske rammer og rum matche elevens læring bedst muligt.  Undervisningstilbuddet kan gives som skolegang i distriktsklasse, i specialklasse eller på specialskole, alt efter den enkelte elevs behov.

Landsforeningen LEV vil arbejde for:

 • At retten til det frie skolevalg også efterleves for elever med udviklingshæmning.
 • At der igangsættes specialpædagogisk forskning, som sigter på at varetage elevernes behov i inkluderende undervisningsmiljøer.
 • At den specialpædagogiske/didaktiske faglighed og den faglige faglighed styrkes.
 • At der strategisk sættes ind med videre- og efteruddannelse i de områder af folkeskolen, som skal inkludere elever med udviklingshæmning.
 • At pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) løbende beskriver barnets undervisningsmæssige behov.
 • At undervisningstilbuddet skal tydeliggøre lærernes kompetencer, i forhold til det enkelte barns behov. Denne viden skal være tilgængelig for forældre inden valg af skoletilbud.

Medarbejderkompetencer
Den specialpædagogiske indsats i folkeskolen skal styrkes på alle niveauer. Dette forudsætter, at der stilles krav til undervisningskræfternes faglige kompetencer og ballast.

Konkret skal det ske ved at styrke fagområdet "specialpædagogik" på læreruddannelsen og på pædagog­uddannel­sen. Desuden skal muligheder for efter- og videreuddannelser af personalet styrkes. Undervisning i udvik­lings- og læringspsykologi for de 0-6 årige samt undervisning i inklusion og i specialpædagogik skal opprio­ri­teres.

Landsforeningen LEV vil arbejde for

 • At medarbejdere med opgaver i tilknytning til undervisning af elever med udviklingshæm­ning løbende kvalificerer sig.

Evaluering
Landsforeningen LEV ønsker at bruge det fortsatte fokus på evaluering og dokumentation i folkeskolen til at sikre, at elever med udviklingshæmning også opnår et forbedret læring- og undervisningsmiljø, hvor faglig­hed og faglig udvikling til stadighed er genstand for diskussion. Undervisere og skoleledere skal til stadighed vurdere, om der er metoder og strategier i forhold til den enkelte elev, der muliggør, at eleven helt eller delvist vil kunne deltage i test, prøver og afgangsprøver.

Landsforeningen LEV vil arbejde for:

 • At elever med udviklingshæmning tilbydes en neuropsykologisk og neuropædagogisk ud­red­ning i forbindelse med udskoling fra folkeskolen.
 • At elever med udviklingshæmning og deres forældre sikres adgang til en løbende evalue­ring, der kan danne udgangspunkt for den fortsatte dialog mellem elev, forældre og skole om elevens faglige udvikling.
 • At undervisningsministeriet og skolestyrelsen mere aktivt oplyser og vejleder skoler i alter­nativer til de nationale elektroniske test for elever med udviklingshæmning.

Dialogen mellem skole og hjem
En væsentlig forudsætning for, at læring og undervisning får optimale forhold i den danske folke­skole, er, at samarbejdet mellem forældre, skole og elev fungerer på en god og konstruktiv måde. Forud­sæt­ningen for et godt, konstruktivt og fremadrettet samarbejde er en ligeværdig dialog mellem skole og hjem. Dette be­ty­der, at der skal være en gensidig respekt, samtidig med at der skal være rum for debat og diskussion af blandt andet elevens udviklingsmuligheder.

Landsforeningen LEV mener, at et naturligt omdrejningspunkt i skole/hjem samarbejdet er den individuelle elevplan og uddannelsesplanen. Det vil således være naturligt, at samarbejdet tager afsæt i en dag-til-dag dia­log, dels om det enkelte fag, og dels om elevens trivsel og udvikling.

Det påhviler skolen at fokusere på de forventninger, som skolen har til elevens udvikling, og formidle dette til forældrene, så barnet hermed får et samlet og koordineret fokus.

Landsforeningen LEV vil arbejde for:

 • At skole/ hjemsamarbejdet i større grad danner grundlag for en fremadrettet dialog, der tager afsæt i de enkelte læringsmål beskrevet i den individuelle elevplan.
 • At Landsforeningen LEV prioriterer en mere aktiv deltagelse i folkeskolens interesse­orga­nisationer såsom Skole og Forældre, Forældrenetværk, Danmarks Lærerforening med flere.

Landsforeningen LEVs uddannelsespolitik indeholder også afsnit blandt andet om ungdoms- og voksen uddannelse. Læs politikken i sin helhed her.

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside