En mulighed for at tænke nye tanker

Specialisterne fra VISO kan være et middel til at få lukket op for forståelsen af et barn, som man ellers ikke kan trænge ind

Tekst: Arne Ditlevsen | Foto: Jan Sommer

Hvis man oplever store kommunikative udfordringer i samspillet med sit barn, så kan det være en god ide at få VISO på banen. De har mulighed for at lave en grundig udredning, der kan give barnets netværk nogle helt nye tilgange til barnet.

LEV Bladet har talt med Bettina Snebang, kommunikationsvejleder på Rosenvængets Skole i Viborg, VISO-specialist og tovholder for det netværk af kommunikations-udredere og specialister, der i VISO-regi laver kommunikative udredninger for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog. Hvad kan VISO? Hvordan fungerer VISO? Og hvordan kan et sagsforløb være?

Hvad er VISO?
Bettina Snebang (BS): - VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation inden for det sociale område og specialundervisning. VISO tilbyder gratis rådgivning og udredning til landets kommuner, borgere, institutioner og tilbud, når kommunen har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvem kan bruge VISO?
BS: - Alle, der har et barn eller et ungt menneske med store kommunikative udfordringer, kan sammen med sin sagsbehandler eller PPR kontakte VISO for at få hjælp.

Kan du beskrive en typisk sag?
BS: - Typisk handler sagerne om børn, der er meget sårbare i deres kommunikation, ikke har mulighed for at udtrykke sig eller ikke bliver set, og derfor ender ud i at handle selvskadende, skriger meget, slår…

- Det kan være fordi, man i barnets netværk ikke forstår dets kommunikation, at det handler selvskadende. Det er meget ulykkeligt og frustrerende for alle parter! Når man henvender sig til os, kan der allerede være et langt forløb - nogle gange for langt.

Hvordan er et typisk sagsforløb?
BS: - Et typisk forløb starter med, at Central-VISO får en henvendelse fra en kommune. Hvis det handler om hjælp til en kommunikativ udredning, sendes den videre til Rosenvængets Skole. Herefter vil jeg eller en af mine fem kolleger i leverandør-netværket få opgaven. Hvis den lander på mit bord, vil jeg som udgangspunkt orientere mig om, hvad der ønskes hjælp til og læse alle dokumenter, sagsakter og beskrivelser, som er sendt med henvendelsen.

Efterfølgende samles alle implicerede til et indledende møde. Det vil sige forældre, lærere, pædagoger, fagpersoner som synskonsulent, fys- og ergoterapeut, psykolog, PPR ogsagsbehandler. På dette møde vil der vil ske en forventningsafstemning og en præcisering af både selve problemstillingen og mit forslag til det videre forløb. Når dette er afstemt, kan forløbet gå i gang.

Selve forløbet består af videoobservationer både i skolen og hjemmet og efterfølgende videoanalyse efter VIKOMs principper, som er særlig tilrettet mennesker med multiple funktionsnedsættelser og uden et talesprog.

BS: - Jeg er primært interesseret i at optage samspil, hvor eksempelvis lærernes og barnets indbyrdes kommunikation og samspil bliver tydeligt. Jeg har fokus på de gode samspil mellem barnet og samspilspartneren.

Bettina Snebang gennemser videooptagelserne med sit faglige netværk og alle noterer, hvad de observerer i forhold til mønstre, udtryksmåder og motiver til kommunikation. Analysen fører til en række såkaldte "undringsspørgsmål": Kan det tænkes, at han har en særlig interesse i …? Eller hvad ville der ske, hvis du….? Efterhånden opstår der nye åbninger at tænke på, man ser flere muligheder.

BS: - Analysen gentages dernæst i barnets nære netværk - lærere, pædagoger, forældre etc. Vi lægger stor vægt på at bruge forældrenes og de nære personers viden. Alle kommentarer og undringspunkter bliver skrevet ned.

Bettina Snebang laver dagbogsnotater for hvert observationsbesøg, hvor hun kan komme ind på, hvad hun har set og tænkt i situationen. Dagbogsnotaterne sender hun til netværket samme dag, som besøget har været. Og så interviewer hun de helt nære - det vil sige forældre, kontaktlærer og pædagog, hvor fokus er det kommunikative samspil - både det fysiske og det kognitive: Hvad forstår han? Hvad er hans udtryksmåder? Hvordan har han det med omgivelserne?

VISO er hjælp til selvhjælp
Dermed er første del af analyse og observationsarbejdet overstået. Bettina Snebang forventer, at det vil have sat en masse tanker i gang hos både forældre, lærere og pædagoger. Måske har de fået lyst til af afprøve nye ideer? - Men det er op til dem selv at gøre det og føre det ud i livet, som Bettina Snebang formulerer det.

Efter en lille pause laves en ny videoobservation og analyse. Fremgangsmåden er den samme som sidst. Anden halvdel af interviewet med de nære personer laves også. Videoklip og diverse rapporter og interviews danner udgangspunkt for den endelige udredning.

BS: - Til allersidst inviteres alle dem, der har med barnet at gøre, til et møde. Her fremlægges den kommunikative udredning og alt det vi i fællesskab er kommet frem til ved hjælp af videoeksempler. Udredningen er nu klar fra min side, og jeg har lavet en rapport med den kommunikative udredning og pædagogiske overvejelser. Desuden er videoklippene samlet på en CD, der viser barnets forskellige udtryksmåder og muligheder for kommunikation i samspil.

- Herefter er det op til netværket, at føre overvejelserne og ideerne ud i livet. Vi taler om ekstremt sårbare børn og unge, som er helt afhængige af de muligheder, omgivelserne tilbyder. Hele filosofien er derfor, at man som pædagog, lærer, terapeut, forældre selv skal kunne få øje på de ting, der er mulighed for at forandre.

Fra indledende møde til udredningen er slut går der cirka tre måneder.

Hvad er det VISO kan, som eksempelvis PPR ikke kan?
BS: - Vi har en helt særlig viden om og erfaring med børn med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog. Specifikt handler vores erfaring jo om, hvordan børn, som ikke benytter talen som deres primære udtryksmåde, kan kommunikere. Hvordan udtrykker de sig? Og hvordan og hvad skal der til for at støtte og udvikle det kommunikative samspil mellem børnene og deres omgivelser?

Hvad var der sket, hvis VISO ikke havde været inde over?
BS: - Der er risiko for, at børnene resignerer, trækker sig ind i sig selv. Det vil være en typisk måde at reagere på. Dermed vil de gå glip af meget læring, fordi de ikke bliver set og forstået rigtigt. At blive set på sine små signaler betyder alt!

Er man en dårlig forælder, hvis man bliver nød til at have VISO ind over i forhold til udredning af en problemstilling?
BS: - Man er absolut ikke en dårlig forælder - tværtimod. VISOs deltagelse kan være anledning til, at dem, der er omkring barnet, er samlet måske for første gang. Man hører hinandens synsvinkler, og det giver stor effekt og et fortsat samarbejde kan opstå. Jeg oplever heller ikke, at forældrene tager det som et personligt nederlag. I stedet glæder de sig over at få nye øjne på en svær situation.

 

VISO
VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver i sager om udsatte børn, unge og voksne samt børn, unge og voksne med handicap. Man søger om hjælp i VISO gennem PPR eller sin sagsbehandler. Lærere og psykologer kan også henvende sig - men gennem sagsbehandleren eller PPR.

Læs mere om VISO på www.socialstyrelsen.dk/viso

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside