Et år lang skolestart

PPR, visitering, psykologer og tale-hørepædagoger. Det kan lyde skræmmende, men det sikrer, at netop børn med specielle behov får den skolegang, de har brug

Tekst og foto: Arne Ditlevsen

Sådan er det ikke, hvis man har et barn med udviklingshæmning. Her vælger man ikke bare den nærmeste folkeskole eller måske en privatskole. Her skal barnet visiteres til en skole. I Københavns Kommune starter hele skoleforløbet faktisk mere end et år før, barnet starter i skolen, fortæller ledende psykolog i Børnecenter København, Birgitte Park.

Børnecenter København er en specialrådgivning, en PPR-enhed (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), for børn mellem 0 og 18 år med funktionsnedsættelser. De ansatte psykologer og talehørepædagoger kommer i kommunens specialbørnehaver og børnehaverne med basisgrupper for børn med udviklingshæmning.

- Selv om det måske ikke er den lige vej til skolestart, er man i trygge hænder, forsikrer Birgitte Park. - Vi starter med at tale med børnehaverne om, hvilke børn der skal i skole det kommende skoleår. Omkring 1. juni, året før barnet skal i skole, sender Børnecenter København et brev til samtlige forældre, hvor vi oplyser forældrene om hele forløbet.

Børnecenter København oplyser forældrene om, at de tilbyder at lave en psykologisk og talepædagogisk undersøgelse i løbet af efteråret. De informerer om hele forløbet og vedlægger en samtykkeerklæring, som forældrene skal underskrive. Forældrene giver samtykke til, at Børnecenterets specialister må observere og teste barnet samt indhente relevante akter fra andre steder, for eksempel hospitaler. Familier til et barn med udviklingshæmning har ofte kontakt med mange instanser herunder forskellige hospitaler, hvor deres barn er blevet undersøgt og behandlet. Disse undersøgelsesresultater kan indgå i den samlede vurdering af, hvilken skoletype og klasse der vil være den mest hensigtsmæssige at pege på, når den samlede undersøgelse af barnet er færdig.

Infomøde
I august året før planlagt skolestart inviteres forældrene til et informationsmøde i en af kommunens specialbørnehaver. Her deltager også repræsentanter (ledere og pædagoger) fra det pædagogiske personale fra andre børnehaver. Børnecenter København informerer om processen op til skolestart, en skoleleder og en specialkonsulent fortæller om specialskoletilbuddene og de tilhørende muligheder for fritidstilbud i kommunen. Den centrale visitation oplyser om lovgrundlag, og om hvordan afgørelser vedrørende optag på specialskoler foregår.

- Det er et meget givtigt møde, hvor alle parter er i dialog med hinanden. Forældrene stiller mange spørgsmål og de tilstedeværende fagpersoner forsøger at medvirke til, at forældrene bliver så godt forberedt på skolestarten, som det er muligt, fortæller Birgitte Park.

Undersøgelsesforløbet
Arbejdet i børnehaverne starter med, at psykologerne og talepædagogerne lægger en plan for, hvordan undersøgelse af børnene skal foregå.

Forældrene kontaktes direkte af den enkelte talepædagog og psykolog i forbindelse med, at undersøgelsen starter. Forældrene har i hele forløbet mulighed for at være aktive sparringspartnere, idet de kan bidrage med væsentlige oplysninger, som kan indgå i det samlede billede af barnet.

Undersøgelsen skal bidrage til at afdække barnets funktionsniveau, samt dets potentialer og kompetencer. Undersøgelsen kan bestå af observationer og eventuelt testning, samt samtaler med barnets pædagoger og forældrene. Børnehaven supplerer undersøgelsen med et pædagogisk statusnotat. Fysioterapeuten bidrager med en status vedrørende den motoriske udvikling.

Når undersøgelsen er færdig inviteres forældrene til et møde med psykologen, som fremlægger sine resultater fra den psykologiske undersøgelse.

Skole møde i børnehaven
Herefter afholdes der et møde i børnehaven med forældrene, hvor undersøgelsen fremlægges. På dette møde orienteres forældre og børnehave om de mulige skoletilbud, og det besluttes i fællesskab, hvilket skoletilbud, der skal indstilles til. Der skal være enighed om forslaget og forældrenes ønsker imødekommes, så vidt det er muligt. Efter mødet udarbejder psykologen en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Den 1. december afleveres den pædagogisk-psykologiske vurdering med forslag om et relevant skole- og fritidstilbud til den centrale visitation, som foretager den endelige afgørelse. I april udsendes der skriftligt svar om, hvor det enkelte barn skal gå i skole. Der er mulighed for at klage over afgørelsen.

- For børn med udviklingshæmning vil der som oftest blive peget på en specialskoleplacering, men det er ikke altid, at visitationen kan imødekomme et særligt skoleønske. Dette afhænger af ledige pladser, elevsammensætning og af hvor mange elever, der er gået ud af skolen det pågældende år, siger Birgitte Park.

Hvert år skal børn, der er visiteret til et særligt tilbud, revisiteres. Revisiteringen foregår således, at skolens psykolog taler med specialskolens leder, hvor hvert enkelt barn gennemgås - hvordan udvikler det sig fagligt og socialt. Det besluttes, om barnet skal fortsætte eller visiteres til et andet tilbud.

- Men det er meget sjældent, at et barn revisiteres til et andet tilbud, end det det først har fået, siger Birgitte Park.

Specielt eller normalt?
Inklusion fylder meget i disse tider, når man taler om børn med handicap, specialundervisning og skolegang. I folkeskolelovens bekendtgørelse om specialundervisning er der netop indføjet, at der ved henvisning til specialundervisning skal tages så meget hensyn som muligt til inklusion. Og i styrelsesvedtægten for Københavns Kommune er der retningslinjer for, at man ved visitation til specialundervisning skal vælge det mindst mulige indgribende skoletilbud, hvor det er relevant.

- Et eksempel kunne være, at barnet visiteres til en specialskole, men at det i fritiden får en basisplads på et almindeligt fritidshjem, siger Birgitte Park. Hun fortsætter:

- Børnene i LEVs målgruppe har brug for al den ekspertise og koordinerede indsats, der finder sted på en specialskole. De har også brug for en højt specialiseret specialundervisning, og det kan de få på en specialskole. Men selvom man går på en specialskole, arbejdes der med inklusion alligevel, det er bare en anden måde at arbejde med begrebet på end i folkeskolen.

- På specialskolen vil nogle børn for eksempel ikke kunne klare en hel skoledag i samvær med andre. Men det pædagogiske personale vil til enhver tid arbejde for, at barnet kan blive en del af et fællesskab, også selvom det måske kun kan være i klassen i ti minutter ad gangen. Barnet har brug for mange pauser og normeringen i specialskolerne er netop indrettet sådan, at der kan tages hensyn til fleksible organiseringer i løbet af skoledagen.

Skriv kommentar

Synergi Webbureau Reklamebureau
Forside